બનાસ ડેરી ભરતી 2024:Banas Dairy Recruitment 2024

બનાસ ડેરી ભરતી 2024: એક્ઝિક્યુટિવ જગ્યા માટે નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જુલાઈ 2024 બનાસ ડેરી ભરતી 2024: બનાસકાંઠા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ …

Read more

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસાધના મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાની પ્રવેશ પરીક્ષા

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસાધના મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાની પ્રવેશ પરીક્ષા યોજનાનું નામ મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ । Gyan Sadhana Scholarship રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર ક્યા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને સહાય મળવાપાત્ર …

Read more