5G SERVICE INFORMATION

5G SERVICE INFORMATION 31/7/2022 ની સ્થિતિ એ સેટઅપ રજીસ્ટર તૈયાર કરવા બાબત લેટેસ્ટ પરીપત્ર  પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો   What is 5G as …

Read more