મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસાધના મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાની પ્રવેશ પરીક્ષા

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસાધના મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાની પ્રવેશ પરીક્ષા યોજનાનું નામ મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ । Gyan Sadhana Scholarship રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર ક્યા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને સહાય મળવાપાત્ર …

Read more