Circulars of all important Gujarat Government from 15/11/21 to 30/11/21.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

એકમ કસોટી બાબત વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

 

દિક્ષા પોર્ટલ પર નવા કોર્સ બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

 SPO ની ટેલિકોન્ફન્સ જોવા અહીં ક્લિક કરો

સમયદાન બાબત દાહોદ જિલ્લા નું નમૂનારૂપ ટાઇમટેબલ  વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

 

ઘરભાડા ની ગણતરી માટે એક્સલ કેલ્ક્યુલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Tpeo ચાર્જ બાબત

Circulars of all important Gujarat Government from 15/11/21 to 30/11/21.

Education,Education all news,Mahtvana paripatro 2021-22,Date :15/11/21 to 30/11/21.

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

Tpeo ચાર્જ બાબત

ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી બીજા દિવસે ઓન ડ્યુટી ગણવા બાબત 

NPS/CPF કર્મચારીઓને નિવ્રુતી/અવસાન સમયે જમા રુપીયા ચુકવવા બાબત આજનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર તા.01/12/2021……PAGE 1  PAGE 2

એકમ કસોટી બાબત વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સેવાપોથી પગાર બાંધણી અર્થે મોકલવા બાબત. લેટર તા:-૨૮/૯/૨૦૨૧

મધ્યાહન ભોજન યોજના શરૂ કરવા બાબત વાંચવા લાયક મહત્વપૂર્ણ લેટર

1 ડિસેમ્બરથી બદલાઈ રહયા છે નિયમો અને આ 5 મોટા ફેરફાર લાગુ થશે સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

BLO ને શનિવારે શૈક્ષણિક કાર્યમાંથી મુક્તિ આપવા બાબત*

ગરૂડા એપ ડાઉનલોડ ના કરાવવા બાબત સંઘની રજુઆત

પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટ બાબત સંઘની રજુઆત

 

આવતી કાલથી શાળાઓ શરૂ થવાના સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

DA- DR News on 20-11-2021.

  શાળાઓ શરૂ કરવા બાબત ઓફિશિયલ પરિપત્ર,તા:-૨૧/૧૧/૨૦૨૧:- DOWNLOAD. 
Subject: – State and national level picture competition on energy conservation
👉 વાલી સંમતિપત્રક Excel ફાઈલ : Download
 
👉 વાલી સંમતિપત્રકPDF ફાઈલ : Download.
 Reference: – (1) Power Grid Corporation of India Limited, Gandhinagar letter no. – WR-II / DEH / Painting / 21 dt.  10/11/2081 (ii) Ministry of Power, Government of India letter no. – 26 / PPS / AS (VKD) / 11/2021 dt.  0311/2081 According to the above subject and context to state that, Power Grid Corporation of India Limited, Gandhinagar dt.
10/11/2071 with letter from Ministry of Power, Government of India.  According to the letter dated 07/11/2021, the Ministry of Power (MoP) has been organizing school, state and national level drawing competitions every year since 2009 with the objective of motivating children towards energy conservation.
 The activity is being carried out by the Bureau of Energy Efficiency (BEE) on behalf of the Ministry of Energy with the active support of CPSUs under the Ministry and the State Education Department.  POWERGRID Gandhinagar has been appointed as the nodal office in the state of Gujarat for organizing the above competitions.
This year in Group-A, Std-6, 8, 9 and in Group-B, Std-8, 9, 10, competitions are planned according to two groups.  The themes for which are (1) Azadi ka Amrit Mahotsav, Energy Efficien India and (2) Azadi ka Amrit Mahotsav, Cleaner Planet.
Power Grid Subcentre, Gandhinagar, Kutch, Vadodara, Surat, Banaskantha (Location details are included in the enclosure) Scanned by CamScanner  In order to give necessary instructions to the primary schools in this regard as well as to ensure proper organization of competitions in liaison with the aforesaid nodal agency, immediate action is required from your level.
US specific) In the U.S., there are two types of health insurance – tax payer-funded and private-funded.[3] An example of a private-funded insurance plan is an employer-sponsored self-funded ERISA plan. The company generally advertises that they have one of the big insurance companies. However, in an ERISA case, that insurance company “doesn’t engage in the act of insurance”, they just administer it. Therefore, ERISA plans are not subject to state laws. ERISA plans are governed by federal law under the jurisdiction of the US Department of Labor (USDOL). The specific benefits or coverage details are found in the Summary Plan Description (SPD). An appeal must go through the insurance company, then to the Employer’s Plan Fiduciary. If still required, the Fiduciary’s decision can be brought to the USDOL to review for ERISA compliance, and then file a lawsuit in federal court.
The individual insured person’s obligations may take several forms:[citation needed]
Premium: The amount the policy-holder or their sponsor (e.g. an employer) pays to the health plan to purchase health coverage. (US specific) According to the healthcare law, a premium is calculated using 5 specific factors regarding the insured person. These factors are age, location, tobacco use, individual vs. family enrollment, and which plan category the insured chooses.[4] Under the Affordable Care Act, the government pays a tax credit to cover part of the premium for persons who purchase private insurance through the Insurance Marketplace.[5](TS 4:03)
Deductible: The amount that the insured must pay out-of-pocket before the health insurer pays its share. For example, policy-holders might have to pay a $7500 deductible per year, before any of their health care is covered by the health insurer. It may take several doctor’s visits or prescription refills before the insured person reaches the deductible and the insurance company starts to pay for care. Furthermore, most policies do not apply co-pays for doctor’s visits or prescriptions against your deductible.
Co-payment: The amount that the insured person must pay out of pocket before the health insurer pays for a particular visit or service. For example, an insured person might pay a $45 co-payment for a doctor’s visit, or to obtain a prescription. A co-payment must be paid each time a particular service is obtained.
Coinsurance: Instead of, or in addition to, paying a fixed amount up front (a co-payment), the co-insurance is a percentage of the total cost that insured person may also pay. For example, the member might have to pay 20% of the cost of a surgery over and above a co-payment, while the insurance company pays the other 80%. If there is an upper limit on coinsurance, the policy-holder could end up owing very little, or a great deal, depending on the actual costs of the services they obtain.
Exclusions: Not all services are covered. Billed items like use-and-throw, taxes, etc. are excluded from admissible claim. The insured are generally expected to pay the full cost of non-covered services out of their own pockets.
Coverage limits: Some health insurance policies only pay for health care up to a certain dollar amount. The insured person may be expected to pay any charges in excess of the health plan’s maximum payment for a specific service. In addition, some insurance company schemes have annual
Create hilarious lip sync videos with a single selfie.
WOMBO is the world’s best AI-powered lip sync app.
All you have to do is add a selfie, pick a song, and let WOMBO work its magic. The result? Videos that are hilarious, bizarre, fun, and ready to go viral. No singing lessons required.
You can find our privacy policy at https://www.wombo.ai/privacy
Virsion 1.3.6
Updated on 2 May 2021
Downloads 10,00,000 +
Offer by Wombo studio inc
We love this. It’s a fun app and my friends were delighted when I surprise them with their pictures singing. It needs more Female songs as majority of the songs are for males at this time. Please add more women singers. There are times the app closes suddenly so probably there’s issues or bugs need fixed. Also If you guys can modify or add to the app that the pictures we select be in the memory so we don’t have to upload and crop pictures every time. Thanks more power to the developers.
The app is fun and the results are amazing. If it were consistent I’d give it a 5-star review. The processing times are awfully long, which wouldn’t be much of a problem if you got the results at the end. But, besides the long waits, it feels like a lottery as it has a high rate of failed attempts right now. I’m guessing it’s a server problem and I would really recommend you get a better one as this app has a real potential to become viral. The only reason I didn’t go premium is because I don’t feel confident I’ll be able to use the app as frequently as I would want, considering the current situation.
Make your selfie sing
Believe it or not, it only requires you to take or upload a selfie to lip-sync the music you want. Afterward, Wombo will magically return an animated video wherein you are seen singing the song you picked. You will be stunned as to how it manages to vivify the eyes, mouth, and body that emulates human movements. Although, this actually comes at a cost of long processing time.
Once satisfied with the outcome, you can save it into your gallery to share it on various social media platforms. There is an option available for you to directly send it from the app to your friend. If you have privacy concerns with the data it collects, this app guarantees that the photos you use are not saved on the server
To use its service, it will require you to provide some personally identifiable data including but not limited to facial feature details. Information about the way you spend time on the app will be gathered, as well. However, it ensures that its purpose is exclusively to understand the user’s manner toward the tool so, the developer can effectively improve the app experience.

Leave a Comment