IMP NEWS REPORT USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER AND STUDENTS

IMP NEWS REPORT USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER AND STUDENTS

IMPORTANT LINKS 

શાળા બંધ રાખી ઓનલાઇન શિક્ષણ બાબતનો ઓફિશિયલ લેટર

26 જાન્યુઆરી સુધી માં પગાર વધારો  બાબતના સમાચાર વાંચો 

IMAની સરકારને સૂચનની ભાષામાં ચેતવણી – સ્કૂલો ફરીથી ઓનલાઈન કરો.

૫૦% સ્ટાફ બાબતનો ઓફીશીયલ લેટર 

પેઝ :૧   પેઝ : ૨

 

સ્કૂલોમાં કોરોનાના સંક્રમણ પર શિક્ષણમંત્રી જીતુ વાઘાણીનું મહત્ત્વપૂર્ણ નિવેદન

 

આ રાજ્યમાં શાળા ઑનલાઇન જ ચાલશે ન્યૂઝ જોવા અહીં ક્લિક કરો

 

ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માટે સર્વિસ બુક ગાંધીનગર મોકલવા બાબત 01/01/2022 નો પરિપત્ર

ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માટે સર્વિસ બુક ગાંધીનગર મોકલવા બાબત 29/11/2021 નો પરિપત્ર

 

 

ધોરણ 6 થી 12 માં નવા 7 વિષય ઉમેરવા બાબત

 PM KISAN નો હપ્તો તમારા ખાતામાં જમાં થયો કે નહીં એ ચેક કરવાની લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

આધારકાર્ડ નંબર, બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર અને મોબાઈલ નંબર દ્વારા હપ્તો જમા થયો કે નહીં તે ચેક કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

PM KISAN નો હપ્તો જમાં થયો કે નહીં તે માટે તમારા ગામ ની યાદી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

 

 

બદલીના નિયમો તો જાહેર કરો સરકાર ABP અસ્મિતા LIVE જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Before reforming other people, we have to think about our improvement first.  Before expecting sweet behavior from others, we have to keep our behavior sweet.  Sometimes our own behavior becomes so inferior and indecent.

  We make fun of others’ weaknesses and weaknesses.  They also become absolutely fiery.  Sometimes we have considered how many defects – badness, and lust are filled even within our own – it is a different matter.

Read Also   મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસાધના મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાની પ્રવેશ પરીક્ષા

There is not a single person in this world who is completely good or bad.  According to the situation, a bad image keeps appearing.  If we continue to see evil, lack, or harm in others, then life will not take any time to become hell.  Remember, if you want to improve someone in the world, only improve yourself.

It is not necessary to always have dear moments in life, that we should get favorable behavior of other people.  Humiliation, mourning, disconnection, loss, failure etc. all situations come and go.  No body in the world can survive these variations.

Getting upset about a little thing, getting frustrated, crying, getting excited, coming into a state of anger and saying no to the unworthy and doing it to the inescapable, all these are the symptoms of man’s inner weakness, weakness, inertia.  .  We need to increase our mental strength.
In the most difficult situation, one has to take decisions judiciously and patiently.

The words and actions performed in excitement and anger worsen the situation.  Therefore, make silence and smile your ornament.  The cycle of the world will continue like this, smile and accept every moment.

Kaik such words sink into the heart when the scene comes to mind.  Even this morning something happened with a unique sensation.  It seems that Corona has given the students an opportunity to get to know each other.  I like to give a sweet welcome to the students rather than measuring the temperature of the students standing in the school grounds every day and sanitizing them.  Students who walk from a distance are instinctively observed while standing on the school grounds.  Reading the face of every student entering the school, one struggles to understand the joy or sorrow of his life.  Dilipbhai and Moribhai had been talking about the poverty and poor financial condition of the students in the staff room for many days..of which they gave proof this morning..two daughters were hurrying to the school door.  Measured its temperature as soon as it reached the door.  Both daughters wore masks. One of them wore a very dirty and broken mask.  Mela and hand sewn clothes were proof of her poverty. Before I could say anything else, I looked at her bare feet.  Sahaj asked, ‘Son, why aren’t you wearing slippers?’  With a momentary agitation, he said in a low voice, ‘Sir..the boy goes to the farm from home (goes to work) and the pebbles are very hard in the field so my sister is wearing slippers.  There is only one pair of slippers at home..I have to move on the road so I come barefoot. ‘  The poor financial condition of the house was evident in the daughter’s words.  I didn’t dare to say or ask anything special.  The daughter kept going to her class..but her poverty reminded me of

Read Also   How to Get Rid of a Virus on Your Android Phone in 4 Easy Steps

but her poverty reminded me of my childhood.  When life was running on the broken strap of the slipper and the bottom of the worn slipper.  Talking about the condition of this daughter in the staff room and immediately the teacher said to Nitabahen, ‘Brother, new slippers have fallen in my house, I will come tomorrow and give them to the daughter ..’  Nitaben and I all built the temple of virtue with satisfaction..the smile on the daughter’s face was not less than a blessing for us ..!
Friends..poverty is a thing of the past..do we try to recognize it when many of our students are coming out of such a miserable condition?  What could be a virtue or service opportunity for a teacher other than the school and the student?  We are sacrificing in this yajna..what do you think ..?

Read Also   Free Avast Antivirus Mobile Security

Shivaratri means the possibility of light in darkness.  Just as Bholenath became a Mahadev by drinking poison for the welfare of mere beings, similarly we also have to become human from human beings by drinking the poison which is prevalent in the society.

Ashutosh is also a name of Lord Shiva.  Ashutosh who is happy just by offering water stream, this is the message of Lord Shiva that you should learn to be happy and content in whatever and whatever you get in your life.

Lord Shiva is therefore the god of gods because he has consumed Kama.  Most of the gods are subject to work but Lord Shiva is subordinate to Rama.  Lust is not worship in his life.  Shiva is a complete work, a contented work.

Kama means not only lust but also desire, but Shankar Ji destroyed all kinds of work and desires.  Shivji has no greed, just the greed to see Ram, the greed to listen to the Rama Katha and the greed to chant the name of Rama.

  Lord Shiva is not an extrovert but an introvert.  The seeker who is introverted has the ability to fulfill the Shiva pledges of calm, happy mind, altruistic, respect-free, apologetic and Lok Mangal.

Leave a Comment